top of page

Liebestraum - Tenor Claude Lin Vocal Recital

愛之夢

抒情男高音林健吉獨唱會

2014.03.14 (五) 19:30

票  價|300 500 800

演出地點|高雄市立文化中心至善廳


2014.03.16 (日) 19:30

票  價|300 500 800

演出地點|台北國家演奏廳


演出者|男高音Tenor|林健吉Chien-CHilLin

|鋼琴Piano|謝欣容Hsin-Jung Hstieh

節目手冊
香飲子裝飾羽.png
花絮錦集
香飲子裝飾羽.png
bottom of page